Scotland Region

Your Ambassadors

University of Dundee

Jenny Clark

University of Aberdeen

Rachchya Shrestha

University of Edinburgh

Natalia Niezgoda

University of Glasgow

Rebecca Byrne 

University of St Andrews

Ching Nam Yu